Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden.

Algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Den Bosch

1. Algemeen
2. Offertes en aanbiedingen
3. Overeenkomsten
4. Prijzen
5. Levering
6. Reclames
7. Retourzendingen
8. Aansprakelijkheid
9. Betaling
10.Betalingskorting
11.Eigendomsvoorbehoud
12.Geschillen
13.Slotbepaling

1. ALGEMEEN
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op (elk onderdeel van) alle overeenkomsten en geheel of gedeeltelijk
strekkende tot leveringen, tenzij verkoper en koper  uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Toepassing van de door de koper
ingeroepen algemene (inkoop) voorwaarden wordt uitdrukkelijk door de verkoper van de hand gewezen.

2. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
Alle offertes en aanbiedingen, als ook gegevens in prijscouranten en folders, zijn vrijblijvend, tenzij de verkoper zulks in zijn offerte aan
de koper uitdrukkelijk anders heeft vermeld. Alleen monsters met geringe handelswaarde worden gratis verstrekt.

3. OVEREENKOMSTEN
Verkoopovereenkomsten komen uitsluitend tot stand door een schriftelijke orderbevestiging van de verkoper  dan wel doordat verkoper
geheel of gedeeltelijk voldoet aan een opdracht tot levering van de koper; in geval van een opdracht tot levering in verschillende
gedeelten wordt de overeenkomst in zij geheel geacht tot stand te zijn gebracht, indien de eerste gedeeltelijke c.q. deellevering
plaatsvindt.

4. PRIJZEN
Indien na de datum van een offerte of bevestiging van een order de prijzen van materialen en grondstoffen, dan wel lonen, salarissen,
sociale- of overheidslasten, vrachten, wisselkoersen, assurantiepremies, in- en uitvoerrechten, of andere kostenbepalende factoren in
binnen- en/of buitenland worden gewijzigd, of die wijzigingen eerst dan ter kennis van de verkoper komen en die zich meer dan 3
maanden na het aangaan van de overeenkomst voordoen, is de verkoper bevoegd de prijzen dienovereenkomstig te wijzigen met
inachtneming van de eventuele terzake bestaande wettelijke voorschriften en mogen door de verkoper worden doorberekend, zonder
enige verdere opslag.
De koper heeft het recht om in geval van verandering in prijzen en wel binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst, reeds
gegeven orders voor zover nog niet afgeleverd, te annuleren binnen 8 dagen na bekendmaking van deze verandering. De koper
verplicht zich nimmer beneden de normale inkoopsprijzen voor de handel, zoals deze in de prijscourant van de verkoper zijn
opgenomen, aan te bieden of te leveren.

5. LEVERING
5.1
Indien een bepaalde levertijd is overeengekomen verbindt de verkoper zich deze levertijd te realiseren zoveel als redelijkerwijs in zijn
vermogen ligt. Verkoper verleent te dien aanzien evenwel geen garantie. Overschrijding van de oorspronkelijke levertijd - zal ongeacht
de oorzaak daarvan – geeft de koper niet het recht ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen. Na afloop van de oorspronkelijke
levertijd kan de koper de verkoper schriftelijk een nieuwe redelijke, levertermijn aanzeggen. Voldoet de verkoper toerekenbaar ook niet
aan deze termijn, dan kan de koper de overeenkomst ontbinden voorzover van hem in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de
overeenkomst tot stand blijft. Een eventuele schadevergoedingsvordering van de koper in een dergelijke situatie is onderworpen aan
artikel 8.
5.2
Indien de leverancier van wie de verkoper de aan de koper te leveren goederen betrekt door welke oorzaak dan ook, anders dan een
gebrek in het produkt, geheel of ten dele in gebreke blijft met leveren c.q. niet tijdig, niet goed of onvoldoende levert, dan geldt dit ten
aanzien van de koper in zijn relatie met de verkoper als overmacht en is de verkoper bij niet c.q. onvoldoende c.q. niet tijdige, c.q.
verkeerde levering aan de koper niet jegens de koper aansprakelijk voor schade daaruit ontsaan.
5.3
Bij overmacht en bij andere omstandigheden van zodanige aard, dat naar redelijkheid en billijkheid nakoming van de overeenkomst
door ieder der partijen niet kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort danwel, indien een
dergelijke opschorting 6 maanden heeft geduurd, de overeenkomst bij aangetekende brief door ieder der partijen kan worden
beëindigd. In dat geval nemen de verplichtingen uit de overeenkomst een einde, zonder dat partijen schadevergoeding of enige
andere prestatie van elkaar kunnen vorderen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst is voldaan, danwel is gepresteerd, wordt
alsdan tussen partijen pro rato afgerekend.
5.4
In geval verkocht is met feitelijke levering op afroep, dient de koper de afroepen zodanig te stellen, dat binnen 3 maanden na tot
standkoming van de overeenkomst alle goederen volledig zijn afgeroepen, tenzij schriftelijk een andere afroeptermijn wordt
overeengekomen. Indien de koper hiermede in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd de nog resterende goederen aan de koper
aan te bieden en onmiddellijke betaling te vorderen, danwel de overeenkomst te ontbinden zonder dat sommatie of rechterlijke
tussenkomst daartoe is vereist en aanspraak te maken op volledige vergoeding van alle door hem geleden schade.
5.5
Alleen de levering van zendingen magazijngoederen met faktuurwaarde van meer dan € 75,-- exclusief omzetbelasting, inclusief
verpakkingsmateriaal (met uitzondering van emballage waarvoor het gebruikelijk is afzonderlijk statiegeld in rekening te brengen)
geschiedt franco huis koper. Zendingen met een lager faktuurwaarde dan voormeld, geschiedt niet franco. Kan een verkoper een
magazijnorder tot een waarde van tenminste € 75,-- inclusief verpakking en verpakkingsmateriaal niet in één zending versturen, dan
moet levering plaatsvinden van alle deelzendingen franco huis koper. Dit geldt evenwel niet voor artikelen, die extra aangemaakt
worden of die de verkoper niet als magazijngoederen aanhoudt. Indien de koper bij franco leveringen een speciale
vervoersgelegenheid voorschrijft komen de daaraan verbonden eventuele meerkosten voor rekening van de koper.
Voor zendingen beneden de franco grens van € 75,-- wordt berekend een bedrag van € 6,95, inhoudende administratie- en
verzendkosten.(Dit sub-artikel geldt alleen bij aflevering buiten een straal van 25 kilometer rondom Cuijk en binnen Nederland.
5.6
Verzending geschiedt per door de verkoper te kiezen gelegenheid. Bij niet franco zendingen behoort de verkoper de goedkoopste
verzendgelegenheid te kiezen. Indien de koper de voorkeur geeft aan een andere wijze van verzending, zijn de eventueel daaraan
verbonden meerkosten ook voor rekening van de koper. Oponthoud of vertraging van de verzending is niet voor rekening of risico
van de verkoper.
5.7
Indien de emballage in rekening wordt gebracht dient deze tegelijk met de betaling van de hoofdsom als bedoeld in artikel 9 voldaan
te worden. Restitutie van hetgeen krachtens dit artikel aan emballage is betaald, vindt alleen plaats bij franco en ongeschonden
inlevering op het terrein van de verkoper binnen 3 maanden na dag van levering. De bedoeling van de vraag of de emballage
ongeschonden is teruggeleverd, ligt uitsluitend bij de verkoper.
 
6. RECLAMES
Reclames moeten, om geldig te zijn, binnen 10 dagen na ontvangst van de goederen schriftelijk bij de verkoper zijn ingediend. Bij
gebreke daarvan is de verkoper niet aansprakelijk terzake van het betreffende gebrek. Ieder recht op reclame vervalt, wanneer de
goederen geheel of gedeeltelijk in gebruik genomen zijn. Voor de toepassing van deze bepaling wordt iedere gedeeltelijke levering als
een afzonderlijke levering beschouwd. De koper is niet gerechtigd goederen, waarover hij reclameert, zonder toestemming van de
verkoper terug te zenden. Bij geconstateerde beschadiging aan de verpakking dient koper binnen 24 uur na ontvangst van de
goederen daarvan melding te maken bij de verkoper.
 
7. RETOURZENDINGEN
Retourzendingen zonder voorafgaande toestemming van de verkoper zijn niet toegestaan. Geschieden zij toch dan zijn alle kosten aan
de zending verbonden, ten laste van de koper. De verkoper is in dat geval vrij de goederen voor rekening en risico van de koper onder
derden op te slaan of zelf te diens beschikking te houden. Retourzendingen, welke door de verkoper niet aanvaard zijn, ontheffen de
koper in geen enkel opzicht van betalingsverplichtingen. Ten aanzien van de werkelijke kosten uit of in verband met retourzendingen en
de naar aanleiding daarvan door de verkoper genomen maatregelen voortvloeiend, is diens gespecificeerde opgave voor de afnemer
bindend, behoudens tegenbewijs. Retourzendingen, die een gevolg zijn van een foutieve bestelling door de koper, worden na
acceptatie van de verkoper, gecrediteerd onder inhouding van 10% voor gemaakte kosten met een minimum van € 5,-- per geval.
Retourzendingen reizen voor rekening van de koper, behalve ingeval zij plaatsvinden ten gevolge van een fout van de verkoper.
 
8. AANSPRAKELIJKHEID
Voor zover zulks elders in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk anders is geregeld, aanvaardt de verkoper aansprakelijkheid voor
overlijden, voor persoonlijk letsel en voor materiële schade aan installaties en eigendommen van de wederpartij en van derden tot ten
hoogste € 450.000,-- in totaal per gebeurtenis danwel een samenhangende reeks van gebeurtenissen, indien het letsel of de schade is ontstaan tijdens de uitvoering van ingevolge de order te verrichten werkzaamheden of voor de onderhouds- of reparatiewerkzaamheden en het gevolg is van schuld van personen van wie verkoper zich bij de uitvoering van die werkzaamheden bedient. Voor alle overige schade, direct of indirect, daaronder begrepen het verloren gaan van informatie, waarvoor verkoper in deze voorwaarden de aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft aanvaard, zal de verkoper niet aansprakelijk zijn. De koper vrijwaart verkoper te dezer zake tegen alle verdergaande aanspraken van derden.
 
9. BETALING
9.1
Voorzover niet schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na de op de factuur vermelde leveringsdatum. De termijn van 14 dagen kan met 8 zichtdagen worden verlengd
9.2
Ingeval van te late betaling is de koper een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente over het openstaande bedrag vanaf de vervaldag tot aan de dag van de voldoening van het verschuldigde bedrag. Alle kosten, ook de kosten van rechtskundige bijstand veroorzaakt door of samenhangend met te late betaling, komen voor rekening van de koper.
9.3
Ingeval van te late betaling is de verkoper gerechtigd terzake van deze overeenkomst de aflevering van andere goederen op te schorten c.q. de met de koper gesloten overeenkomst geheel danwel gedeeltelijk zonder sommatie of rechterlijke tussenkomst te ontbinden en van de koper volledige schadevergoeding te vorderen.
9.4
Indien de verkoper vóór of tijdens de uitvoering van een overeenkomst vermoedt of aanwijzingen ontvangt dat de koper in verminderde mate kredietwaardig mocht zijn, is de verkoper gerechtigd niet te leveren of niet verder te leveren. De verkoper behoudt zich bovendien steeds het recht voor (ook indien de koop op andere kondities is afgesloten) de goederen onder rembours te verzenden of vooruitbetaling te verlangen.

10. BETALINGSKORTING
Indien de verkoper de koper een betalingskorting toestaat, zal deze ten hoogste 1% bedragen en op voorwaarde zijn dat de betaling binnen 8 dagen na faktuurdatum is ontvangen. De korting wordt berekend van het eindbedrag van de desbetreffende faktuur, exclusief devracht-, verzekeringskosten, omzetbelasting en eventueel statiegeld. De termijn van 8 dagen wordt niet met zichtdagen verlengd.

11. EIGENDOMSVOORBEHOUD
11.1
Tot aan de algehele voldoening van de door de koper aan de verkoper verschuldigde betalingen terzake van een tussen partijen tot stand gekomen overeenkomst, behoudt de verkoper de eigendom van alle door hem geleverde goederen, zulks tot zekerheid voor de betaling van al het hem toekomende, niets uitgezonderd; de koper zal mitsdien de hem geleverde goederen betreffende deze overeenkomst, zo lang geen algehele betaling van het verkoper toekomende heeft plaatsgevonden, niet mogen vervreemden, belenen, verpanden, of onder hypothecair verband brengen, noch verhuren, uitlenen of op welke wijze of welke titel dan ook uit zijn bedrijf brengen, tenzij hij als wederverkoper een bedrijf uitoefent, waarbij het verkopen van het geleverde doel is, in welk geval hij tot zodanig verkopen gerechtigd is. Dit recht tot verkopen vervalt echter als de verkoper de koper dat recht na het verstrijken van het betalingstermijn ontzegt, of als de koper in staat van faillissement is verklaard of surséance van betaling heeft aangevraagd.
11.2
De verkoper, ten aanzien van wie een koper in de nakoming tekort is geschoten, heeft het recht deze tekortkoming in de nakoming te beschouwen als gepleegd ten opzichte van alle met de verkoper lopende overeenkomsten. In geval van een tekortkoming in de nakoming heeft de verkoper het recht de overeenkomst gedeeltelijk in stand te houden.

12. GESCHILLEN
Alle geschillen, die mochten ontstaan naar aanleiding van een overeenkomst, waarop de onderhavige voorwaarden geheel of ten dele van toepassing zijn, of naar aanleiding van nadere overeenkomsten, welke een uitvloeisel zijn van zodanige overeenkomst, zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de verkoper, tenzij koper en verkoper overeenkomen het geschil te onderwerpen aan arbitrage.

13. SLOTBEPALING
Deze algemene voorwaarden beogen een redelijke regeling van de rechtsverhouding tussen de verkoper en de koper. Voorzover zich omstandigheden mochten voordoen waarin deze voorwaarden, of enige bepaling daarvan, tot onredelijke uitkomsten mochten leiden, zullen deze voorwaarden in zoverre toepassing missen.

 

>